Opis projektu

Terminy

 • Okres realizacji zadania: od 16.10.2014 do 22.09.2017 r. (W dniu 16.05.2017 r. podpisano aneks do umowy kontraktowej w zakresie przedłużenia czasu na ukończenie robót kontraktowych do dnia 22.09.2017 r.)
 • Data podpisania umowy na realizację robót: 16.10.2014r.
 • Czas realizacji: 22 miesiące od dnia podpisania umowy z uwzględnieniem dwóch okresów zimowych między 15 grudnia a 15 marca
 • Data rozpoczęcia robót budowlanych:
 • Numer Kontraktu: 287/RA/26/13/2014

Wartość

 • Wartość robót (brutto): 348 593 515,30 PLN

Cele projektu

 • poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu samochodowego (bezkolizyjne skrzyżowania, pełne wyposażenie drogi związane z jej funkcjonowanie oraz ochrona środowiska)
 • usprawnienie połączeń drogowych na trasie Kielce – Kraków
 • podniesienie komfortu jazdy.

Korzyści wynikające z przedsięwzięcia

 • komfortowe połączenia drogowe
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu
 • obniżenie kosztów podróży
 • utrzymanie lokalnych połączeń sieci drogowej.

Podstawowe dane techniczne drogi ekspresowej

 ParametrWartość /opis
1.Klasa drogi (ilość jezdni/ pasów ruchu)S
2.Prędkość projektowa [km/h]100
3.Dopuszczalny nacisk osi pojazdu [kN/oś]115
6.Kategoria obciążenia ruchemKR6
7.Szerokość jezdni i pasów ruchu [m]2 x 3,5 m + 2,5 pas awaryjny
8.Szerokość pasa rozdziału [m]12 m (w tym obustronne opaski bitumiczne szer. 0,50 m każda)
9.Szerokość pasa awaryjnego2,50 m
10.Spadek poprzeczny jezdni poza łukami wymagającymi przechyłkijednostronny 2%

Inwestycja swoim zakresem obejmuje

 • budowę drogi ekspresowej
 • budowę dróg dojazdowych
 • budowę węzłów drogowych
 • budowę zjazdów indywidualnych, przejazdów i objazdów awaryjnych
 • wyburzenie obiektów mostowych
 • budowę obiektów inżynierskich – mostów, przepustów, przejść dla ludzi i przejść dla zwierząt
 • przebudowę mostu
 • rozbudowę mostu (budowę nowego niezależnego przęsła)
 • budowę sieci uzbrojenia terenu wraz z budową obiektów takich jak stacje trafo, przepompownie, osadniki, separatory, zbiorniki retencyjne
 • wyburzenia obiektów kubaturowych kolidujących z inwestycją
 • rozebranie kolidujących ogrodzeń
 • niezbędną przebudowę uzbrojenia technicznego terenu
 • budowę Miejsca Obsługi Podróżnych – MOP typ I
 • budowę ogrodzeń zbiorników, wygrodzeń dla zwierząt
 • budowę ekranów akustycznych
 • przeniesienie dwóch obiektów małej architektury
 • wycinka zieleni
 • posadzenie zieleni ochronnej i ozdobnej
 • wykonanie dokumentacji realizacyjno – technologicznej i dokumentacji powykonawczej
 • wykonanie pomiarów hałasu po zakończeniu inwestycji i przekazaniu do eksploatacji.

Wykonane zostaną następujące prace:

Roboty przygotowawcze:

 • odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
 • wycinka drzew i krzewów
 • usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
 • rozbiórka elementów dróg i ulic
 • rozbiórka budynków
 • rozbiórka infrastruktury technicznej nie związanej z drogą a kolidującą z budową drogi.

Roboty drogowe:

 • budowa dwujezdniowej drogi klasy S na odcinku od Jędrzejowa do granicy województwa z przebudową istniejącej jezdni drogi krajowej
 • budowa i przebudowa dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących tereny przyległe
 • budowa węzłów i przejazdów drogowych jako powiązanie z istniejącym układem drogowym
 • budowa elementów BRD i wyposażenia drogi
 • budowa miejsc obsługi podróżnych typu I.

Budowa obiektów inżynierskich:

 • przejścia dla zwierząt
 • wiadukty
 • mosty
 • kładki dla pieszych nad drogą S-7
 • przejście podziemne dla pieszych
 • przejścia dla zwierząt małych
 • przepusty
 • Budowa przepustów pod drogą główną, drogami lokalnymi i zjazdami
 • Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
 • Budowa oświetlenia drogowego.

Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej:

 • sieci wodociągowe
 • sieci gazociągowe
 • sieci kanalizacji sanitarnej
 • sieci nN, SN, WN
 • sieci teletechniczne.
Usługi transportowe Lesław Kilian
Transport gabarytów, przeprowadzki. Sprawdź nas
Firma Transportowa Opole
Kadra

 • Kierownik Projektu – Tomasz Kieres – GDDKiA
 • Inżynier Kontraktu – Artur Soliński – Promost Consulting Sp. z o.o.
 • Dyrektor Kontraktu – Arkadiusz Nobis – Budimex S.A.

Szczegółowe opisy wybranych obiektów inzyneirskich w ciągu drogi ekspresowej S7:

Obiekt M-1

Most nad rzeką Młynówką w miejscowości Mierzawa w ciągu drogi S7 w km 593+307,52 – obiekt w ciągu drogi ekspresowej

Obiekt dwujezdniowy o ustroju niosącym rozdzielonym dla każdej jezdni, jednoprzęsłowy o konstrukcji belkowo-płytowej sprężonej (2×3 belki)

 • rozpiętość teoretyczna 26,10m
 • długość całkowita 27,70m
 • klasa obciążenia A

Obiekt M-3

M-3 – most nad rzeką Mierzawa w miejscowości Mierzawa w ciągu drogi S-7 w km 593+457,14 – obiekt w ciągu drogi ekspresowej

Obiekt dwujezdniowy o ustroju niosącym rozdzielonym dla każdej jezdni, jednoprzęsłowy o konstrukcji belkowo-płytowej sprężonej (2×3 belki) /

 • rozpiętość teoretyczna 26,10m
 • długość całkowita 27,70m
 • klasa obciążenia A

Obiekt M-4

M-4 – most nad rzeką Mozgawą w miejscowości Wodzisław w ciągu drogi S-7 w km 599+938,8 – obiekt w ciągu drogi ekspresowej

Obiekt dwujezdniowy o ustroju niosącym rozdzielonym dla każdej jezdni, jednoprzęsłowy o konstrukcji belkowo-płytowej sprężonej (2×3 belki)

 • rozpiętość teoretyczna 22,00m
 • długość całkowita 23,80m
 • klasa obciążenia A

Obiekt M-6

M-6 – most nad rzeką Mozgawką w miejscowości Wodzisław w ciągu drogi S-7 w km 600+276,41

Obiekt dwujezdniowy o ustroju niosącym rozdzielonym dla każdej jezdni, jednoprzęsłowy o konstrukcji belkowo-płytowej sprężonej (2×3 belki)

 • rozpiętość teoretyczna 20,00m
 • długość całkowita 21,80m
 • klasa obciążenia A

Obiekt P-18

P-18 – przejście podziemne pod drogą ekspresową S-7 w miejscowości Mierzawa w km 593+198,46

Żelbetowa rama o wym. w świetle 6,0mx3,0m

 • długość całkowita 44,7m
 • klasa obciążenia A

Obiekt W-1

W-1 – wiadukt nad drogą wojewódzką nr 768 ul. Głowackiego w miejscowości Jędrzejów w km 584+737,91 – budowa obiektu pod jezdnię lewą oraz przebudowa istniejącego obiektu pod jezdnią prawą

Obiekt dwujezdniowy o ustroju niosącym rozdzielonym dla każdej jezdni, trójprzęsłowy o konstrukcji belkowo-płytowej (3 belki)

 • rozpiętość teoretyczna 15,15m+15,96m+ 15,15m
 • długość całkowita 47,50m
 • klasa obciążenia A

Obiekt W-2

W-2 – przejazd gospodarczy w miejscowości Jędrzejów w km S7 586+014,74 – rozbudowa istniejącego obiektu polegająca na dobudowie żelbetowej ramy pod jezdnię lewą oraz przebudowie istniejącego obiektu pod jezdnią prawą

Żelbetowa rama o wym. w świetle 6,0mx5,2m

 • długość całkowita po rozbudowie 28,0m
 • klasa obciążenia A

Obiekt W-4

W-4 – wiadukt w ciągu drogi powiatowej 0172T w miejscowości Łączyn w km S-7 586+964

Obiekt jednojezdniowy, dwuprzęsłowy o konstrukcji belkowej (10 prefabryk. belek sprężonych typu T)

 • rozpiętość teoretyczna 20,55m+20,55m
 • długość całkowita 42,0m
 • klasa obciążenia B

Obiekt W-5

W-5 – kładka dla pieszych nad drogą S7 w miejscowości Skroniów w km S7 587+088

Obiekt, dwuprzęsłowy o konstrukcji belkowej

 • rozpiętość teoretyczna kładki 19,07m+19,07m
 • długość całkowita kładki 38,78m
 • klasa obciążenia tłum pieszych

Obiekt W-6

W-6 – wiadukt w ciągu drogi powiatowej 0170T w miejscowości Diament w km S-7 589+250.30

Obiekt jednojezdniowy, dwuprzęsłowy o konstrukcji belkowej (10 prefabryk. belek sprężonych typu T)

 • rozpiętość teoretyczna 20,56m+20,68m
 • długość całkowita 42,15m
 • klasa obciążenia B

Obiekt W-7

W-7 – przejazd gospodarczy pod drogą ekspresową S7 w miejscowości Koszarka w km S7 590+460,26

Żelbetowa rama o wym. w świetle 8,5mx5,6m

 • długość całkowita 38,8m
 • klasa obciążenia A 

Obiekt W-8

W-8 – przejście dla zwierząt nr 1 w miejscowości Koszarka w km S7 591+100,00

Żelbetowa rama czteroprzęsłowa

 • rozpiętość teoretyczna 17,0m+21,3m+21,3m+17,0m
 • długość całkowita 77,6m
 • klasa obciążenia E

Obiekt W-10

W-10 – wiadukt w ciągu drogi lokalnej W-06 w miejscowości Ludwinów w km 595+056,84

Obiekt jednojezdniowy, dwuprzęsłowy o konstrukcji belkowej (10 prefabryk. belek sprężonych typu T)

 • rozpiętość teoretyczna 20,55m+20,55m
 • długość całkowita 42,12m
 • klasa obciążenia B

Obiekt W-11

W-11 – wiadukt nad drogą powiatową nr 0185T w miejscowości Klemencice w km S7 596+847,78

Obiekt dwujezdniowy o ustroju niosącym rozdzielonym dla każdej jezdni, jednoprzęsłowy o konstrukcji płytowej

 • rozpiętość teoretyczna 10,2m
 • długość całkowita 10,6m
 • klasa obciążenia A

Obiekt W-12

W-12 – przejście dla zwierząt nr 2 w miejscowości Wodzisław w km S7 598+100,00

Żelbetowa rama czteroprzęsłowa

 • rozpiętość teoretyczna 16,0m+21,0m+20,0m+16,0m
 • długość całkowita 74,0m
 • klasa obciążenia E

Obiekt W-13

W-13 – wiadukt w ciągu drogi ekspresowej S7 w miejscowości Wodzisław w km S7 599+679,00

Obiekt dwujezdniowy o ustroju niosącym rozdzielonym dla każdej jezdni, jednoprzęsłowy o konstrukcji belkowo-płytowej sprężonej (2×3 belki)

 • rozpiętość teoretyczna 20,0m
 • długość całkowita 21,6m
 • klasa obciążenia A

Obiekt W-14

W-14 – kładka dla pieszych nad drogą S7 w miejscowości Wodzisław w km S7 600+140,00

Obiekt jednoprzęsłowy, łukowy o konstrukcji pomostu belkowo-płytowej sprężonej (2 belki)

 • rozpiętość teoretyczna 46,0m
 • długość całkowita 47,0m
 • klasa obciążenia tłum pieszych

Obiekt W-15

W-15 – przejazd gospodarczy pod drogą ekspresową w miejscowości Wodzisław w km S7 600+918,31

Żelbetowa rama o wym. w świetle 10,5mx6,2m

 • długość całkowita 46,4m
 • klasa obciążenia A

Obiekt W-16

W-16 – wiadukt w ciągu drogi gminnej w miejscowości Świątniki w km S7 602+569,48

Obiekt jednojezdniowy, dwuprzęsłowy o konstrukcji belkowej (10 prefabryk. belek sprężonych typu T)

 • rozpiętość teoretyczna 23,55m+23,55m
 • długość całkowita 48,0m
 • klasa obciążenia B

MOP I km 590+300

Docelowa lokalizacja MOP-ów została zaplanowana w celu maksymalnego ich wykorzystania pod kątem przydatności dla obsługi podróżnych oraz spełnienia warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego:

– km 590 + 300 (strona lewa) – projektowany MOP typu I.

– km 595 + 580 (strona prawa) – projektowany MOP typu I.

Konstrukcja nawierzchni na MOP-ach:

– warstwa ścieralna z kostki betonowej brązowej – 8 cm

– podsypka cementowo-piaskowa ¼ – 3 cm

– podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego – 20 cm

– podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 20 cm

– warstwa mrozochronna – 15 cm

MOP II km 595+580

Docelowa lokalizacja MOP-ów została zaplanowana w celu maksymalnego ich wykorzystania pod kątem przydatności dla obsługi podróżnych oraz spełnienia warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego:

– km 590 + 300 (strona lewa) – projektowany MOP typu I.

– km 595 + 580 (strona prawa) – projektowany MOP typu I.

Konstrukcja nawierzchni na MOP-ach:

– warstwa ścieralna z kostki betonowej brązowej – 8 cm

– podsypka cementowo-piaskowa ¼ – 3 cm

– podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego – 20 cm

– podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 20 cm

– warstwa mrozochronna – 15 cm

Węzeł 1 – „Piaski” – „Jędrzejów Wschód”

Węzeł Piaski (Jędrzejów) – Jędrzejów Wschód – ( km 583+918,75 ) zapewnia powiązanie trasy S7 z drogą krajową DK78 klasy G biegnącą przez centrum Jędrzejowa. Węzeł został zaprojektowany wg schematu pół-koniczyna, z wykorzystaniem istniejącego połączenia po stronie zachodniej do ul. Pińczowskiej oraz z przewidzianą budową drugiej części węzła po stronie wschodniej. Węzeł został zaprojektowany i dostosowany do istniejącej szerokości obiektu nad ul. Krzywą na wybudowanym fragmencie obwodnicy.

Podstawowe parametry łącznic węzła Jędrzejów Wschód:

Łącznica Piaski 1 – typ P1/P4

R1=50 m, spadek poprzeczny = 3% Vp =30 km/h

R2=45 m, spadek poprzeczny = 4% Vp = 30 km/h

Łącznica Piaski 2 – typ P1

R1=45 m, spadek poprzeczny = 4% Vp = 30 km/h

Łącznica Piaski 3 – typ P1/P4

R1=50 m, spadek poprzeczny = 4% Vp =40 km/h

Łącznica Piaski 4 – typ P1

R1=50 m, spadek poprzeczny = 3% Vp =30 km/h

Pasy wyłączania:

Wjazd na łącznicę odbywa się przy pomocy pasa wyłączania o długości 300 m, umieszczonego z prawej strony jezdni klasy S. Zaprojektowana wspólna krawędź odcinka pasa wyłączania i jezdni głównej bez uwzględnienia długości klina wynosi 200 m. Wjazd na pas wyłączania został zaprojektowany za pomocą klina o długości 100 m.

– szerokość pasa ruchu: 3,50 m

– szerokość opasek: 0,5 m

– pochylenie poprzeczne jak na jezdni głównej: 2%

– przyjęto pochylenie skarp wykopów i nasypów: 1:1,5

Pas włączania

Wjazd na drogę odbywa się przy pomocy pasa włączania o długości 300 m, umieszczonego z prawej strony jezdni klasy S. Zaprojektowana wspólna krawędź odcinka pasa włączania i jezdni głównej bez uwzględnienia długości klina wynosi 200 m. Wjazd na pas wyłączania został zaprojektowany za pomocą klina o długości 100 m.

– szerokość pasa ruchu: 3,50 m

– szerokość opasek: 0,5 m

– pochylenie poprzeczne jak na jezdni głównej: 2%

– przyjęto pochylenie skarp wykopów i nasypów: 1:1,5

Węzeł 2 – „Łączyn” – „Jędrzejów Południe”

Węzeł Łączyn – Jędrzejów Południe – ( km 586+378,50 ) zapewnia powiązanie centrum Jędrzejowa z trasą w kierunku Krakowa. Został utworzony na skrzyżowaniu z ul. Partyzantów, będącą starym śladem drogi nr 7. Węzeł w schemacie „trąbka” optymalnie rozwiązuje powiązania istniejącego układu komunikacyjnego.

Podstawowe parametry łącznic węzła Jędrzejów Południe:

Łącznica Łączyn 1 – typ P1/P4

R1=60m, spadek poprzeczny = 4%  Vp =40 km/h

Łącznica Łączyn 2 – typ P4

R1= 90 m, spadek poprzeczny = 2% Vp = 40 km/h

R2= 40 m, spadek poprzeczny = 4% Vp = 30 km/h

Łącznica Łączyn 3 – typ P1

R1=200 m, spadek poprzeczny = 2% Vp =50 km/h

Łącznica Łączyn 4 – typ P1

R1=95 m, spadek poprzeczny = 2% Vp =40 km/h

Pasy wyłączania

Wjazd na łącznicę odbywa się przy pomocy pasa wyłączania o długości 300 m, umieszczonego z prawej strony jezdni klasy S. Zaprojektowana wspólna krawędź odcinka pasa wyłączania i jezdni głównej bez uwzględnienia długości klina wynosi 200 m. Wjazd na pas wyłączania został zaprojektowany za pomocą klina o długości 100 m.

· szerokość pasa ruchu: 3,50 m

· szerokość opasek: 0,5 m

· szerokość pobocza gruntowego: 0,75 m

· pochylenie poprzeczne jak na jezdni głównej: 2%

· pochylenie pobocza: 6%

· przyjęto pochylenie skarp wykopów i nasypów: 1:1,5

Pas włączania

Wjazd na drogę odbywa się przy pomocy pasa włączania o długości 350 m, umieszczonego z prawej strony jezdni klasy S. Zaprojektowana wspólna krawędź odcinka pasa włączania i jezdni głównej bez uwzględnienia długości klina wynosi 250 m. Wjazd na pas wyłączania został zaprojektowany za pomocą klina o długości 100 m.

· szerokość pasa ruchu: 3,50 m

· szerokość opasek: 0,5 m

· szerokość pobocza gruntowego: 0,75 m

· pochylenie poprzeczne jak na jezdni głównej: 2%

· pochylenie pobocza: 6%

· przyjęto pochylenie skarp wykopów i nasypów: 1:1,5

Węzeł 3 – „Mierzawa”

Węzeł Mierzawa – ( km 593+772,14 ) zapewnia powiązanie trasy z drogą powiatową 0178T klasy G/Z komunikując przyległe miejscowości takie jak: Mierzawa, Klemencice, Potok Wielki. Węzeł został zaprojektowany wg schematu pół-koniczyna.

Podstawowe parametry łącznic węzła Mierzawa:

Łącznica Mierzawa 1 – typ P1/P4

R1=70 m, spadek poprzeczny = 4% Vp =40 km/h

Łącznica Mierzawa 2 – typ P1

R1=70 m, spadek poprzeczny = 4% Vp = 40 km/h

R2=100 m, spadek poprzeczny = 2% Vp = 40 km/h

Łącznica Mierzawa 3 – typ P1/P4

R1=60 m, spadek poprzeczny = 4% Vp =40 km/h

Łącznica Mierzawa 4 – typ P1

R1=150 m, spadek poprzeczny = 2% Vp =40 km/h

R1=60 m, spadek poprzeczny = 4% Vp =40 km/h

Pasy wyłączania

Wjazd na łącznicę odbywa się przy pomocy pasa wyłączania o długości 300 m, umieszczonego z prawej strony jezdni klasy S. Zaprojektowana wspólna krawędź odcinka pasa wyłączania i jezdni głównej bez uwzględnienia długości klina wynosi 200 m. Wjazd na pas wyłączania został zaprojektowany za pomocą klina o długości 100 m.

· szerokość pasa ruchu: 3,50 m

· szerokość opasek: 0,5 m

· szerokość pobocza gruntowego: 0,75 m

· pochylenie poprzeczne jak na jezdni głównej: 2%

· pochylenie pobocza: 6%

· przyjęto pochylenie skarp wykopów i nasypów: 1:1,5

Pas włączania

Wjazd na drogę odbywa się przy pomocy pasa włączania o długości 350 m, umieszczonego z prawej strony jezdni klasy S. Zaprojektowana wspólna krawędź odcinka pasa włączania i jezdni głównej bez uwzględnienia długości klina wynosi 250 m. Wjazd na pas wyłączania został zaprojektowany za pomocą klina o długości 100 m.

· szerokość pasa ruchu: 3,50 m

· szerokość opasek: 0,5 m

· szerokość pobocza gruntowego: 0,75 m

· pochylenie poprzeczne jak na jezdni głównej: 2%

· pochylenie pobocza: 6%

· przyjęto pochylenie skarp wykopów i nasypów: 1:1,5

Węzeł 4 – „Wodzisław”

Węzeł Wodzisław – ( km 599+689,90 ) zapewnia połączenie dla mieszkańców Wodzisławia i okolicznych miejscowości z drogą S-7 w kierunku północnym i południowym. Węzeł został zlokalizowany na skrzyżowaniu z drogą powiatową 0188T klasy G, która została powiązana z drogą 0191T również klasy G. Schemat węzła pół-koniczyna, zapewnia: lokalizacje łącznic węzła w korzystniejszej części niwelety trasy głównej, skrócenie długości łącznic oraz zmniejszenia ich pochyleń podłużnych, dobrą rozpoznawalność zjazdów na łącznice oraz przebiegu trasy w obrębie węzła:

Łącznica Wodzisław 1 – typ P1/P4

R1=59 m, spadek poprzeczny = 5% Vp =40 km/h

R2=60 m, spadek poprzeczny = 4% Vp =40 km/h

Łącznica Wodzisław 2 – typ P1

R1= 45 m, spadek poprzeczny = 7% Vp = 40 km/h

Łącznica Wodzisław 3 – typ P1/P4

R1=75 m, spadek poprzeczny = 3% Vp =40 km/h

Łącznica Wodzisław 4 typ P1

R1=60 m, spadek poprzeczny = 4% Vp =40 km/h

Pasy wyłączania

Wjazd na łącznicę odbywa się przy pomocy pasa wyłączania o długości 300 m, umieszczonego z prawej strony jezdni klasy S. Zaprojektowana wspólna krawędź odcinka pasa wyłączania i jezdni głównej bez uwzględnienia długości klina wynosi 200 m. Wjazd na pas wyłączania został zaprojektowany za pomocą klina o długości 100 m.

· szerokość pasa ruchu: 3,50 m

· szerokość opasek: 0,5 m

· szerokość pobocza gruntowego: 0,75 m

· pochylenie poprzeczne jak na jezdni głównej: 2%

· pochylenie pobocza: 6%

· przyjęto pochylenie skarp wykopów i nasypów: 1:1,5

Pas włączania

Wjazd na drogę odbywa się przy pomocy pasa włączania o długości 350 m, umieszczonego z prawej strony jezdni klasy A. Zaprojektowana wspólna krawędź odcinka pasa włączania i jezdni głównej bez uwzględnienia długości klina wynosi 250 m. Wjazd na pas wyłączania został zaprojektowany za pomocą klina o długości 100 m.

· szerokość pasa ruchu: 3,50 m

· szerokość opasek: 0,5 m

· szerokość pobocza gruntowego: 0,75 m

· pochylenie poprzeczne jak na jezdni głównej: 2%

· pochylenie pobocza: 6%

· przyjęto pochylenie skarp wykopów i nasypów: 1:1,5